HomeZásady spracúvania osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov

PerforaCUT, s.r.o. so sídlom: Ďumbierska 26, 08001 Prešov (ďalej len „PerforaCUT“ alebo „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ osobných údajov získava a spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorým týmto poskytuje informácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie GDPR“) a s ohľadom na zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ZOOÚ“).

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje podľa druhu zmluvného vzťahu alebo iného vzťahu dotknutej osoby s prevádzkovateľom na účely, ktoré sú uvedené v tabuľke nižšie, z ktorých je zrejmá aj kategória dotknutých osôb, právny základ na ich spracúvanie, ako aj doba, po ktorú bude prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúvať.

  • 10. mája 2024